درباره ما

همراه با رشد قابل توجه و باور نکردنی تکنولوژی در صنایع برودتی و تهویه مطبوع ،روزی نیست که شاهد ظهور محصولی جدید و مصالحی نوین نباشیم .با توجه به نیازهای امروز صنعت ،بهره گیری و استفاده از مواد مصنوعی مرکب(کامپوزیت)به عنوان مصالحی نوین پاسخی مناسب و راه حلی منطقی در مقابل مشکلات ناشی از خوردگی در ماشین آلات و تجهیزات صنایع برودتی و تهویه مطبو ع می باشد.
شرکت ابتکار صنعت ایرانیان ،با سابقه درخشان در تولید برجهای خنک کننده ،جهت مصارف صنایع داخلی و خارجی با به کارگیری دانش فنی روز و با تکیه بر توان متخصصین و کارشناسان مجرب خود،فعالیتی گسترده در طراحی ،ساخت ،نصب و راه اندازی برجهای خنک کننده کامپوزیتی دارد،کلیه مراحل ساخت مطابق با استاندارد CTI بوده و بر آن اساس کنترل کیفی می گردد.

 
March 4,2012
E.S.I company ,ltd
No,Tehran, Shahryar road to the Aderan, Fatimid Street No. 94
Subject: voluntary withdrawal of cti cooling tower thermal certification
E.S.I industry company ,ltd
Series E.S.I line of counter flow ,induced-draft cooling tower

Gentlemen;
This is to acknowledge that the E.S.I company ,ltd.line of series E.S.I counter flow ,induced –draft cooling tower intends to discontinue production and has voluntarily withdrawn the series E.S.I from the thermal performance certification standard STD-201(11).

The series E.S.I line of cti certified cooling towers was assigned CTI certification validation number 96-20-01-1 .in accordance with the CTI STD-201(11),the manufacturer:
A may use the certification label on all units from the certified line previously sold as CTi certified,providing they ship within a 180 day period from the date of voluntary withdrawal.
B shall not use the certification label on any new units sold after the date of the voluntary withdrawal.
C shall remove all references to CTI certification from the product brochures,puplished ratings.prouduct drawings,and other literature to the withdrawn line within 120 days of the date of the voluntary withdrawal.
If there any questions regarding the procedures listed above,please contact me.
Very truly yours

Thomas E.Weast,P.E (CTI certification administrator )