ترکیب جریان مخالف در برج خنک کننده

۱۳۹۶/۰۶/۲۵

ترکیب جریان مخالف در برج خنک کننده (استونه ای و مکعبی ) :

در تصویر زیر نمودار سرمایش برج خنک کننده با جریان مخالف ، بر اساس منحنی اشباع برای هوا وآب نمایش داده شده است.

چنان که در این تصویر مشاهده می شود با سرد شدن آب از دمای   تا دمای  آنتالپی لایه هوا ،منحنی اشباع را از نقطه A  تا نقطهB دنبال می کند.هوای ورودی با دمای حباب تر  دارای آنتالپی   مربوط به نقطه C هستند.نیروی محرک اولیه نیز همان فاصله عمودی BC است. گرمای حذف شده از آب به هوای اضافه می شود و در نتیجه افزایش آنتالپی ،متناسب با دمای آب است.شیب خط CD برابر با L/G است.

مثال۱:

هوا در دمای حباب تر  وارد یک برج خنک کننده جزیان مخالف می شود ،آب در دمای  از برج خارج می شود و نسبتL/G (نسبت آب به هوا )

حل:

محاسبه در جدول ۱ نشان داده شده است.دماهای آب در ستون اول برای گام های ۵/۰ کلوینی از دمای  و گام های ۱ کلوینی از دمای   نشان داده شده اند.آنتالپی های لایه مربوطه که از جدول رطوبت سنجی به دست آمده اند.در ستون دوم نشان داده شده اند.مسیر رو به بالای هوا در ستون سوم جدول نشان داده شده است.آنتالپی اولیه هوا  است که مربوط به دمای حباب تر   است و با رابطه

افزایش می یابد.

نیروی محرک  در هر گام در ستون چهارم جدول فهرست شده است.در ستون پنجم نیز مقادیر  محاسبه شده اند.در ستون ششم مقادیر   ذکر شده و در ستون هفتم، میانگین افزایش در   ضرب شده تا مقدار NTU برای مجموع تغییرات دمای افزایشی ارائه شده است.در ستون نهم نیز بازه سرمایشی ارائه شده است.

به دلیل شیب و موقعیت خط CD نسبت به منحنی اشباع ،در این مثال اختلاف پتانسیل به تدریج از پایین به بالای برج افزایش می یابد.با افزایش این نیروی محرک،درجه سختی افزایش می یابد که با کاهش مقدار NTU متناسب با افزایش ارتفاع نشان داده شده است.این رویکرد،گرادیان دما را نسبت به ارتفاع برج خنک کننده تعیین می کند.

رویکرد مثال ۱ افزایش تغییرات دما را در نظر می گیرد و مقادیر متناظر NTU را محاسبه می کند که منطبق با گام های افزایشی ارتفاع است.بیکر و مارت در سال ۱۹۵۲ میلادی رویکرد حجم واحد را مطرح کردند که افزایش مقادیر NTU که نشان دهنده افزایش ارتفاع است را نسبت به تغییرات دمای مرتبط در نظر می گرفت.لازم به ذکر است که رویکرد حجم ثابت معمولاً دشوارتر است.اما در ترکیب جریان مخالف لازم است چرا که تغییر آنتالپی و دما را نیز هم در حالت افقی و هم در حالت عمودی در محاسبات خود به حساب ِمی آورد.

 

 

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :