جدول اطلاعات پروانه

۱۳۹۵/۰۵/۱۳

 

INPUT DATA (fans)

Model ———————– Cooling tower ۱۲۰۰mm ۱۵۰۰mm ۱۷۵۰mm ۲۲۰۰mm ۳۰۰۰mm ۳۳۰۰mm ۳۶۰۰mm ۴۲۰۰mm
۱ application E.S.L E.S.I

 

E.S.I E.S.I E.S.I E.S.I E.S.I E.S.I E.S.I
۲ Air flow CFm ۲۲۰۰۰ ۳۲۰۰۰ ۴۷۱۰۰ ۹۰۷۰۰ ۱۱۹۵۰۰ ۱۳۹۵۰۰ ۲۱۷۷۰۰ ۳۱۰۵۰۰
۳ Static pressure  (pa) ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۸۰ ۱۹۰ ۱۸۵ ۱۸۰ ۱۷۰
۴ Intlet temperature  (c) ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰ ۲۰
۵ Air density  (kg/m3) ۱٫۲ ۱٫۲ ۱٫۲ ۱٫۲ ۱٫۲ ۱٫۲ ۱٫۲ ۱٫۲
۶ Fan diameter  (mm) ۱۲۰۰ ۱۵۰۰ ۱۷۵۰ ۲۲۰۰ ۳۰۰۰ ۳۳۰۰ ۳۶۰۰ ۴۲۰۰
۷ Fan bled type HBA hba hba hba hba hba hba hba hba
۸ Blade number ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
۹ Fan speed  (r/min) ۴۸۵ ۴۸۴ ۳۶۳ ۲۳۲ ۳۲۳ ۲۹۰ ۲۵۰ ۲۵۰
۱۰ Fan clearance ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱ ۰٫۰۱

Selecsion result:hba 4 fan model(confimco).

Bled tip speed  (m/s) ۳۰٫۵ ۳۸ ۳۴ ۳۸ ۵۱ ۵۱ ۴۷٫۱ ۵۵
Fan speed  (r/min) ۴۸۴ ۴۸۴ ۳۶۳ ۳۲۳ ۳۲۳ ۲۹۰ ۲۵۰ ۲۵۰
Blade tip angle  (c) ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۲۲ ۱۶ ۱۶ ۱۶
Static efficiency (%) ۵۷٫۱ ۵۷٫۱ ۵۹٫۳ ۵۹٫۳ ۵۸ ۵۸ ۵۹ ۵۹
Total efficiency (%) ۸۱٫۱ ۸۱٫۱ ۸۳٫۴ ۸۳٫۴ ۸۱ ۸۱٫۵ ۸۰ ۸۰٫۵
Fan shaft power  (kw) ۱٫۲ ۳٫۴٫ ۳٫۶ ۶٫۸ ۸٫۷ ۱۲٫۴ ۱۶٫۳ ۱۶٫۳
Pressure margin (%) ———- ۵۳٫۴ -۶۱/۹ ۵۳٫۴-۶۱٫۹ ۵۱٫۸-۶۰٫۵ ۵۱٫۸-۶۰٫۵ ۵۰٫۷-۶۱ ۵۱٫۵-۶۲٫۵ ۵۰٫۷-۶۱٫۳ ۵۰٫۷-۶۱٫۳
Air flow margin (%) ——— ۲۳٫۹-۴۳٫۹ ۲۳٫۹-۴۳٫۹ ۲۱٫۷-۴۴٫۲ ۲۱٫۷-۴۴٫۲ ۲۱٫۳-۴۵٫۶ ۲۲-۴۵٫۶ ۲۲٫۴-۴۳٫۶ ۲۲٫۴-۴۳٫۶
Impeller sound power level  (db(a)) ۷۰ ۷۴٫۸ ۷۷٫۲ ۸۰ ۸۳٫۳ ۸۵ ۸۶٫۴ ۸۷
Total sound power level  (db(a)) ۷۰ ۷۴٫۸ ۷۷٫۲ ۸۰ ۸۲٫۵ ۸۵٫۵ ۸۶٫۷ ۸۷
Spl 1m beside outlet  (db(a)) ۶۳ ۵۶ ۶۸٫۲ ۷۲٫۳ ۷۴٫۳ ۷۴٫۳ ۷۸ ۷۹
Spl 1m above outlet at  (db(a)) ۴۵-۶۶ ۴۵-۵۷ ۴۵-۶۸ ۴۵-۷۲ ۴۵-۷۴٫۵ ۷۴٫۵ ۷۸ ۷۹
Spl 1m above outlet  (db(a)) ۶۸ ۶۶٫۳ ۵۹٫۱ ۶۲ ۶۴ ۶۶٫۳ ۷۰ ۷۳
Spl 1m below cooler unit  (db(a)) ۶۴ ۶۶٫۳ ۵۹٫۳ ۶۲٫۳ ۶۴ ۶۶٫۷ ۷۰٫۷ ۷۳

See E.S.I cooling fans manual

Corrected fan static pressure  (pa) ۱۵۰ ۱۵۵ ۱۵۰ ۱۸۰ ۱۹۰ ۱۸۵ ۱۸۰ ۱۷۰
Dynamical pressure  (pa) ۷۳ ۶۵ ۴۵ ۴۷ ۴۸ ۵۰ ۵۴ ۵۴
Max.allowed tip speed  (m/s) ۵۶ ۵۵ ۵۱ ۵۳ ۶۲ ۵۷ ۵۵ ۶۳
Max.allowed blade angle  (c) ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰ ۳۰
Max.allowed temp  (c) ۶۵ ۶۵ ۶۵ ۶۵ ۶۵ ۶۵ ۶۵ ۶۵
Impeller mass  (kg) ۱۴ ۱۶ ۲۴ ۴۰ ۴۸ ۵۳ ۵۹ ۵۷۰
Impeller moment of inertia  (km.m2) ۲٫۵ ۳٫۲ ۴ ۱۰ ۱۴ ۱۸ ۲۴ ۳۲
Axial thrust  (n) ۲۸۲ ۳۵۳ ۳۹۸ ۷۵۰ ۹۶۰ ۱۰۵۶ ۱۱۵۶ ۱۳۶۰
Force due to loss of 1blade  (n) ۳۲۵۸ ۴۰۷۲ ۴۶۱۶ ۸۷۰۴ ۱۱۸۶۹ ۱۳۰۵۵ ۱۴۲۴۱ ۱۶۶۱۴
Residual imbalance force  (n) ۸ ۱۰ ۱۱ ۱۶ ۱۸ ۱۸ ۲۲ ۲۴
Blade natural frequency  (hz) ۲۶٫۲ ۲۶٫۲ ۲۶٫۲ ۲۸٫۲ ۲۸٫۲ ۲۶٫۲ ۲۴٫۲ ۲۴٫۲
Blade operating natural frequency  (hz) ۲۸٫۸ ۲۸٫۸ ۲۸٫۸ ۳۰ ۳۰٫۸ ۲۸٫۸ ۲۶٫۸ ۲۶٫۸
Operating frequency  (hz) ۹٫۸ ۹٫۸ ۹٫۸ ۹٫۸ ۹٫۸ ۸٫۷ ۸٫۷ ۸٫۷
Blade psssing frequency  (hz) ۵۸٫۸ ۵۸٫۸ ۵۸٫۸ ۵۶٫۸ ۵۶٫۸ ۵۴٫۶ ۵۴٫۶ ۵۴٫۶

 

 

  کلمات کلیدی :
  •   اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی :